O NAS

Pracownia Psychoterapii PROfundum powstała z myślą o wszystkich tych, którzy potrzebują profesjonalnego wsparcia i pomocy, ponieważ:

Tworzymy zespół psychologów i psychoterapeutów pracujących w różnych nurtach terapeutycznych. Dbamy o to, by posiadana przez nas wiedza była aktualna i wciąż podnosimy swoje kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc w konferencjach naukowych, kursach i szkoleniach.

Pomagamy osobom dorosłym, młodzieży oraz dzieciom.

Wszyscy psychoterapeuci poddają swoją pracę regularnej superwizji.

OFERTA

Konsultacja psychologiczna/seksuologiczna

Ciąg spotkań, którego celem jest zdiagnozowanie przyczyn problemów zgłaszanych przez pacjenta. Podczas konsultacji terapeuta koncentruje się na dokładnym zbadaniu trudności i oczekiwań osoby zgłaszającej się po pomoc oraz zapoznaje się z jej funkcjonowaniem w różnych obszarach życiowych. Rezultatem spotkań jest informacja zwrotna na temat źródeł problemów pacjenta i możliwości poradzenia sobie z nimi. Konsultacje pełnią rolę fazy wstępnej do podjęcia psychoterapii, ustalane są wtedy również jej ramy i cele.

Psychoterapia indywidualna (dorosłych i młodzieży)

Metoda leczenia zaburzeń psychicznych oraz nieprawidłowego funkcjonowania. Najczęściej opiera się na rozmowie pacjenta z terapeutą oraz doświadczaniu procesu terapeutycznego. Techniki jakie terapeuta wykorzystuje uzależnione są od nurtu w jakim pracuje. Terapia jest cyklem regularnych spotkań odbywających się (również w zależności od paradygmatu) zwykle dwa lub raz w tygodniu. Długość jej trwania rozciąga się od kilkudziesięciu sesji do kilku lat. Rozpoczęcie procesu terapeutycznego poprzedzone jest fazą konsultacyjną.

ZESPÓŁ

PSYCHOTERAPEUCI

Katarzyna Szlecht
tel. 669 367 040

Jest psychologiem, psychoterapeutą doskonalącym swoje umiejętności w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, psychologiem w trakcie certyfikacji seksuologicznej w Polskim Towarzystwie Seksuologicznym.

Ukończyła psychologię na Wydziale Nauk Społecznych UAM w Poznaniu (specjalność psychoterapia zaburzeń psychicznych i seksuologia kliniczna), Studia Podyplomowe „Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia” oraz Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Edukacji i Terapii w Poznaniu. Kontynuuje naukę w czteroletniej Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, w którym certyfikuje się na seksuologa klinicznego. 

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Areszcie Śledczym w Poznaniu, na Oddziale Detoksykacyjnym z Pododdziałem Psychiatrycznym oraz na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży Centrum Zdrowia Psychicznego – CM HCP w Poznaniu, Punkcie Interwencji Kryzysowej i Telefonie Zaufania Miejskiego Centrum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu, a także w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego w Swarzędzu na Oddziale Diagnostyczno-Terapeutycznym dla dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu oraz z dysforią płciową. Aktualnie łączy prowadzenie własnej praktyki psychoterapeutycznej z pracą w Wielkopolskim Centrum Zdrowia Psychicznego KATHARSIS w Poznaniu. 

Prowadzi psychoterapię indywidualną w nurcie psychodynamicznym w oparciu o TFP (Terapia Skoncentrowana na Przeniesieniu – terapia długoterminowa, intensywna – z sesjami dwa razy w tygodniu, oparta na relacji terapeutycznej) oraz konsultacje psychologiczne i seksuologiczne osób dorosłych. Pracuje z osobami zmagającymi się z różnymi zaburzeniami psychicznymi, w szczególności zaburzeniami osobowości. Pomaga osobom, które mają niestabilne poczucie siebie, odczuwają wewnętrzną pustkę, doświadczają trudności w relacjach interpersonalnych i związkach intymnych, reagują silnymi emocjami i trudno jest im poradzić sobie z nimi, mają trudności z adaptacją do problemów, z osiąganiem celów, są niepewne lub czują niepokój w związku ze swoją seksualnością, chcą lepiej poznać i zrozumieć siebie. 

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Anna Naruszewicz-Dolczewska
tel. 799 707 651

Jest psycholożką i dyplomowaną psychoterapeutką. Wykształcenie psychologiczne zdobyła na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, realizując specjalności: psychoterapia zaburzeń psychicznych i seksuologia kliniczna. Ukończyła 4-letnie, całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Regularnie uczestniczy w superwizjach i seminariach prowadzonych przez certyfikowanych superwizorów z Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego oraz Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal. 

Przez dwa lata pracowała w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Doświadczenie zdobywała również w Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Jonschera w Poznaniu oraz na psychiatrycznym oddziale dziennym Poznańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego. Jest certyfikowaną trenerką umiejętności społecznych I i II stopnia. Publikuje artykuły w czasopismach branżowych, takich jak: „Remedium”, „Niebieska Linia”, „Świat problemów”.

Obecnie łączy powadzenie psychoterapii w gabinecie z pracą w poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży. Pracuje także w Środowiskowym Domu Samopomocy w Swarzędzu, gdzie udziela indywidualnego wsparcia i prowadzi grupową psychoterapię dla dorosłych osób przewlekle chorujących psychicznie m.in. na schizofrenię, nawracające postacie depresji czy zaburzenia osobowości.

Zaprasza do gabinetu osoby dorosłe, które doświadczają trudności w relacjach społecznych czy bliskich związkach, zmagają się z lękiem, obniżonym nastrojem i motywacją, niskim poczuciem własnej wartości lub znalazły się w sytuacji kryzysu. Proces psychoterapii poprzedza kilka konsultacji, podczas których przeprowadzam dokładny wywiad dotyczący powodów zgłoszenia, a także ogólnego funkcjonowania i historii życia. Etap konsultacyjny kończy się przedstawieniem diagnozy oraz możliwych form leczenia i wsparcia.

W gabinecie prowadzi psychoterapię psychodynamiczną, w której szczególny nacisk kładzie się na relację terapeutyczną oraz wspólne poszukiwanie i przepracowanie przyczyn występujących trudności. Nadrzędnym celem psychoterapii psychodynamicznej jest osiągniecie przez pacjenta trwałych i adaptacyjnych zmian, co skutkuje nie tylko ustąpieniem objawów, ale również ogólnym polepszeniem funkcjonowania w różnych sferach życia oraz poprawą i wzbogaceniem relacji z innymi ludźmi. 

Paulina Pietrzak
tel. 502 969 594

Jest psychologiemdyplomowaną psychoterapeutką psychodynamiczną oraz certyfikowaną specjalistką terapii uzależnień. Absolwentka pięcioletnich studiów magisterskich o specjalności klinicznej na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła 4-letnie, całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Posiada certyfikat specjalisty terapii uzależnień (nr 1286). Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Doświadczenie zawodowe nabywa oprócz sektora prywatnego także prowadząc Centrum Psychoterapii na os. Zwycięstwa 108 w Poznaniu, gdzie pracuje jako psycholog i specjalista terapii uzależnień.

Zaprasza osoby dorosłe zmagające się z uzależnieniami behawioralnymi i od substancji psychoaktywnych oraz członków ich rodzin, a także osoby doświadczające kryzysów życiowych, trudności w budowaniu satysfakcjonujących relacji z innymi, doświadczające cierpienia z powodu zaburzeń osobowości, lęku, obniżonego nastroju czy niskiego poczucia własnej wartości.

PSYCHOLOGOWIE

Mirosława Misik
tel. 787 333 448

Jest psychologiem, absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu o specjalności psychologia kliniczna. Ukończyła także podyplomowe studia z  pedagogiki oraz kurs „Gestalt- terapia holistyczna”. 

Z dziećmi i młodzieżą pracuje ponad 20 lat. Zdobyte doświadczenie i stale uzupełnianą na szkoleniach i konferencjach wiedzę wykorzystuje w indywidualnych spotkaniach z młodzieżą i dorosłymi. Obecnie pracuje także w dwóch średnich szkołach w Poznaniu, które umożliwiają jej bezpośredni kontakt z trudnościami z jakimi zmagają się młodzi ludzie. Pomaga, konsultuje i radzi korzystając z wielu nurtów w psychologii.

W Pracowni prowadzi konsultacje indywidualne z młodzieżą i dorosłymi

Iga Pawełek-Misik
tel. 889 179 890

Psycholog. Pięcioletnie studia magisterskie na kierunku psychologia ukończyła na Wydziale Nauk Społecznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, realizując specjalności psychoterapia zaburzeń klinicznych i animacja społeczności lokalnych. Ukończyła także studia podyplomowe na kierunku przygotowanie pedagogiczne.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Telefonie Zaufania w Miejskim Centrum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu, oraz jako psycholog szkolny w poznańskiej szkole ponadpodstawowej, które jest jej obecnym miejscem pracy. Swój warsztat pracy stale rozwija poprzez udział w konferencjach, warsztatach i certyfikowanych szkoleniach, m.in. „TA 101” w poznańskim Centrum Analizy Transakcyjnej. 

Oferuje szeroko rozumianą pomoc psychologiczną w postaci porad i konsultacji dla młodzieży i osób dorosłych. Podczas spotkań indywidualnych pracuje z osobami doświadczającymi trudności emocjonalnych, społecznych i adaptacyjnych, będącymi w sytuacji kryzysowej, potrzebującymi wsparcia.

Klaudia Żudro
tel. 573 004 661

Jest psychologiem specjalizującym się w pracy z dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi.

Ukończyła psychologię na UAM w Poznaniu (specjalność psychologia edukacji i seksuologia kliniczna) oraz kontynuuje naukę w Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Edukacji i Terapii w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywała już podczas studiów, dzięki udziałowi w projekcie edukacyjnym AMUL, odbywając staże i praktyki w szkołach podstawowych w Poznaniu, w ośrodku Treningu Uwagi Słuchowej metodą Tomatisa oraz w świetlicy socjoterapeutycznej Na Fyrtlu na poznańskim Piątkowie. Po studiach rozwijała się w pracy z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną prowadząc terapię zajęciową grupową i indywidualną w Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Iskra. Aktualnie pracuje w integracyjnej szkole podstawowej Uni-Terra z dziećmi z szerokim spektrum zaburzeń rozwojowych oraz w normie intelektualnej, prowadząc terapię psychologiczną w grupach i indywidualnie. Prowadzi również trening rozwoju osobistego w projektach PTWM i PFRON, wspierając psychologicznie dzieci, młodzież i dorosłych chorych na mukowiscydozę. 

W gabinecie służy wsparciem psychologicznym, konsultacjami psychologicznymi, pomocą w diagnozie trudności, z jakimi mierzą się osoby szukające pomocy psychologicznej. Specjalizuje się we wspomaganiu funkcjonowania emocjonalnego, społecznego, towarzyszeniu w trudnych chwilach, udziela pomocy w kryzysie emocjonalnym oraz psychoedukuje. Do pracy z dziećmi zaprasza rodziców, wspomagając cały system. Elastycznie dostosowuje się do potrzeb i możliwości klienta integrując wiedzę z różnych nurtów, metody pracy czerpie głównie z nurtu poznawczo-behawioralnego. 

Wsparciem psychologicznym obejmuje dzieci od 5. roku życia, młodzież i osoby dorosłe.

Adrianna Mielcarek-Ślugajska
tel. 662 059 035

Jest psychologiem i pedagogiem (spec. poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna). W trakcie studiów psychologicznych realizowała ścieżkę kliniczną. Doskonali swój warsztat pracy biorąc udział w szkoleniach. Ukończyła I Stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, kurs Racjonalnej Terapii Zachowania oraz Terapii Akceptacji i Zaangażowania.

Bliskie jest jej humanistyczne podejście do człowieka i poszanowanie jego indywidualności. Uważa, że każdy człowiek posiada potencjał i zasoby do tworzenia życia w zgodzie ze sobą i swoimi wartościami. Czasami zostają one zablokowane, co nie oznacza, że ich nie ma. Wspólnym zadaniem jest ich odkrycie w atmosferze otwartości i współpracy. W kontakcie z drugim człowiekiem ważna jest autentyczna relacja oraz indywidualne podejście do każdej osoby, która potrzebuje wsparcia na danym etapie życia. W pracy wykorzystuje elementy arteterapii, treningu uważności, czerpie z dorobku terapii ACT. Poprzez sztukę można wyrazić emocje i potrzeby, które trudno zwerbalizować.

Udziela wsparcia i pomocy psychologicznej w postaci konsultacji i porad w radzeniu sobie ze stresem, kryzysami życiowymi, brakiem poczucia sensu w życiu, trudnościami w relacjach interpersonalnych. Przyjmuje dzieci od 7 r.ż., młodzież i osoby dorosłe. 

Zuzanna Pawlak
tel. 503 669 016

Jest psycholożką i psychodietetyczką w trakcie kształcenia. Pracuje z młodzieżą (od 11 r. ż.) oraz dorosłymi, którzy zgłaszają trudności w relacji z jedzeniem, swoim ciałem lub czują, że potrzebują pomocy w pracy nad celami zdrowotnymi. 

W pracy wykorzystuje pracę z ciałem, pracę wyobrażeniową oraz pracę z celami. Korzysta również z technik mindfullnes, medytacyjnych oraz uczy współczucia do samego siebie. Dodatkowo współpracuje z dietetyczkami, które posiadają doświadczenie w pracy np. z zaburzeniami odżywiania, czy chorobami somatycznymi (cukrzyca typu I).

Wykształcenie psychologiczne zdobyła na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, gdzie zrealizowała dwie specjalności: psychoterapia zaburzeń psychicznych oraz kryminologia i kryminalistyka. Aktualnie kończy studia podyplomowe z psychodietetyki na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu

Praktykę zdobywała w wielu miejscach związanych ze zdrowiem psychicznym, w tym m. in. Oddziale Podwójnej Diagnozy szpitala HCP w Poznaniu, Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego czy też Wielkopolskim Centrum Terapii Par i Rodzin. Pracowała również w Warsztacie Terapii Zajęciowej. Aktualnie współpracuje też z Wielkopolskim Centrum Zaburzeń Jedzenia.

Z tematyką odżywiania oraz dietetyki związana jest od wielu lat jako organizatorka Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Rozmiar w Umyśle”, członkini Koła Naukowego Zaburzeń Odżywiania oraz prowadząca warsztaty dla uczniów dotyczące ciałopozytywności. 

Agata Ukleja
tel. 510 868 687

Jest psychologiem, studia magisterskie ukończyła na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie jest w trakcie studiów podyplomowych z Psychosomatyki i Somatopsychologii na Uniwersytecie SWPS. Ponadto nieustannie poszerza wiedzę poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach.

W swojej pracy dąży do zbudowania relacji pełnej zaufania i szacunku, w której nie ma miejsca na ocenianie, za to jest przestrzeń na akceptację i bycie w pełni sobą. Ważne jest dla niej dokładne i empatyczne wysłuchanie, wspólne porządkowanie chaosu myśli, z którym dana osoba przychodzi, a następnie rozważenie możliwych sposobów poradzenia sobie z wyłonionymi trudnościami. Wykorzystuje pracę z ciałem, oddechem, techniki uważności. Bliskie jest mi podejście poznawczo-behawioralne.

Przyjmuje młodzież od 14 r.ż. i dorosłych. Pracuje z osobami mającymi trudność w radzeniu sobie ze stresem, lękami, zmagającymi się z niskim poczuciem własnej wartości, mającymi problem w kwestii akceptacji swojego ciała, doświadczających kryzysu emocjonalnego.

Oferuje wsparcie i pomoc psychologiczną, poradnictwo psychologiczne.

Szczególnie interesuje się psychologią zaburzeń jedzenia – docelowo chciałaby zostać specjalistką w tej dziedzinie. Swoje doświadczenie w tej kwestii zdobywała już na studiach w Kole Naukowym Zaburzeń Odżywiania, tam prowadziła m.in. warsztaty nt. obrazu ciała, samooceny, porównywania się. Odbyła również staż w Ośrodku Leczenia Zaburzeń Odżywiania “Otulenie” w Warszawie, a także była wolontariuszem w Ośrodku Leczenia Zaburzeń Odżywiania “Drzewo życia” w Rzeszowie. Miała okazję wspierać także dzieci i rodziców zmagających się z problemem otyłości w Fundacji Studio Figura. Obecnie na studiach podyplomowych z Psychosomatyki i Somatopsychologii poszerza swoją wiedzę z zakresu oddziaływań ciała na psychikę i psychiki na ciało. Doświadczenie zdobywała również na Oddziale Psychiatrycznym dla Przewlekle Chorych w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. A. Piotrowskiego w Gnieźnie oraz Klinice Psychiatrii Dorosłych w Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu.

Obecnie pracuje w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oraz Polskim Centrum Profilaktyki, w którym prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień behawioralnych oraz zdrowia psychicznego dla dzieci, młodzieży, nauczycieli, i rodziców.

KONTAKT

Umawianie wizyt

Prosimy wybrać spośród członków naszego zespołu psychologa lub psychoterapeutę, z którym chcieliby Państwo się spotkać. Następnie w celu umówienia wizyty prosimy o telefoniczne skontaktowanie się z wybranym specjalistą. Kontakt do poszczególnych osób przyjmujących w naszej Pracowni znajdą Państwo w zakładce Zespół

Adres

ul. Nad Wierzbakiem 33/8
60-611 Poznań
(wejście do klatki od podwórka)