O NAS

Pracownia Psychoterapii PROfundum powstała z myślą o wszystkich tych, którzy potrzebują profesjonalnej pomocy, ponieważ:

Tworzymy zespół psychologów i psychoterapeutów pracujących w różnych nurtach terapeutycznych. Dbamy o to, by posiadana przez nas wiedza była aktualna i wciąż podnosimy swoje kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc w konferencjach naukowych, kursach i szkoleniach.

Pomagamy osobom dorosłym, młodzieży oraz dzieciom.

Wszyscy psychoterapeuci poddają swoją pracę regularnej superwizji.

OFERTA

Konsultacje diagnostyczne

Ciąg spotkań, którego celem jest zdiagnozowanie przyczyn problemów zgłaszanych przez pacjenta. Podczas konsultacji psycholog/terapeuta koncentruje się na dokładnym zbadaniu trudności i oczekiwań osoby zgłaszającej się po pomoc oraz zapoznaje się z jej funkcjonowaniem w różnych obszarach życiowych. Rezultatem spotkań jest informacja zwrotna na temat źródeł problemów pacjenta i możliwości poradzenia sobie z nimi. Konsultacje pełnią rolę fazy wstępnej do podjęcia poradnictwa psychologicznego lub psychoterapii, ustalane są wtedy również jej ramy i cele.

Poradnictwo psychologiczne

Forma pomocy dedykowanej osobom zdrowym przeżywającym jakiegoś rodzaju kryzys, które mają problem z przystosowaniem się do nowych okoliczności i gwałtownych zmian życiowych. Celem porady jest pomoc w rozwijaniu cech osobowych sprzyjających lepszemu radzeniu sobie ze stresem i codziennymi trudnościami. Natomiast jej celem nie jest leczenie zaburzeń. 

Psychologowie prowadzący poradnictwo w Pracowni:

Psychoterapia indywidualna

Metoda leczenia zaburzeń psychicznych oraz nieprawidłowego funkcjonowania. Najczęściej opiera się na rozmowie pacjenta z terapeutą oraz doświadczaniu procesu terapeutycznego. Techniki jakie terapeuta wykorzystuje uzależnione są od nurtu w jakim pracuje. Terapia jest cyklem regularnych spotkań odbywających się (również w zależności od paradygmatu) zwykle dwa lub raz w tygodniu. Długość jej trwania rozciąga się od kilkudziesięciu sesji do kilku lat. Rozpoczęcie procesu terapeutycznego zawsze poprzedzone jest fazą konsultacyjną.

Terapia psychodynamiczna w oparciu o TFP

Terapia Skoncentrowana na Przeniesieniu – modyfikacja klasycznego modelu pracy psychoanalitycznej, długoterminowa (minimum 2 lata, średnio 5 lat), intensywna z sesjami dwa razy w tygodniu, skupiająca się na relacjach pacjenta z innymi ludźmi oraz jego nieświadomym świecie wewnętrznym, której celem jest przeformułowanie struktury osobowości, a w konsekwencji zmiana funkcjonowania.

Terapeutki prowadzące opisaną psychoterapię w Pracowni:

Terapia poznawczo-behawioralna

Terapia ograniczona w czasie, najczęściej prowadzona z sesjami raz w tygodniu, której celem jest zmiana nieadaptacyjnych strategii radzenia sobie oraz przekonań pacjenta leżących u podłoża trudności psychicznych i relacyjnych.

Terapeutka prowadząca opisaną psychoterapię w Pracowni:

ZESPÓŁ

PSYCHOTERAPEUCI

Katarzyna Szlecht
tel. 669 367 040

Jestem psychologiem, dyplomowanym psychoterapeutą, w trakcie certyfikacji seksuologicznej w Polskim Towarzystwie Seksuologicznym.

Ukończyłam psychologię na Wydziale Nauk Społecznych UAM w Poznaniu (specjalność psychoterapia zaburzeń psychicznych i seksuologia kliniczna), Studia Podyplomowe „Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia” oraz Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Edukacji i Terapii w Poznaniu oraz czteroletnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. 

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Areszcie Śledczym w Poznaniu, na Oddziale Detoksykacyjnym z Pododdziałem Psychiatrycznym oraz na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży Centrum Zdrowia Psychicznego – CM HCP w Poznaniu, Punkcie Interwencji Kryzysowej i Telefonie Zaufania Miejskiego Centrum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu, a także w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego w Swarzędzu na Oddziale Diagnostyczno-Terapeutycznym dla dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu oraz z dysforią płciową. Aktualnie łączę prowadzenie własnej praktyki psychoterapeutycznej z pracą w Wielkopolskim Centrum Zdrowia Psychicznego KATHARSIS w Poznaniu. 

Prowadzę psychoterapię indywidualną w nurcie psychodynamicznym w oparciu o TFP (Terapia Skoncentrowana na Przeniesieniu – terapia długoterminowa, intensywna z sesjami dwa razy w tygodniu, skupiająca się na relacjach pacjenta z innymi ludźmi, której celem jest zmiana struktury osobowości) oraz konsultacje psychologiczne i seksuologiczne osób dorosłych. Pracuję z osobami zmagającymi się z różnymi zaburzeniami psychicznymi, w szczególności zaburzeniami osobowości. Pomagam osobom, które mają niestabilne poczucie siebie, odczuwają wewnętrzną pustkę, doświadczają trudności w relacjach interpersonalnych i związkach intymnych, reagują silnymi emocjami i trudno jest im poradzić sobie z nimi, mają trudności z adaptacją do problemów, z osiąganiem celów, są niepewne lub czują niepokój w związku ze swoją seksualnością. 

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Anna Naruszewicz-Dolczewska
tel. 799 707 651

Jestem psycholożką i dyplomowaną psychoterapeutką

Wykształcenie psychologiczne zdobyłam na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, realizując specjalności: psychoterapia zaburzeń psychicznych i seksuologia kliniczna. Ukończyłam 4-letnie, całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Regularnie uczestniczę w superwizjach i seminariach prowadzonych przez certyfikowanych superwizorów z Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego oraz Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal. 

Obecnie łączę powadzenie psychoterapii indywidualnej w gabinecie z pracą na neuroafektywnym oddziale dziennym w Centrum Zdrowia Psychicznego Instytutu Psychoedukacji, gdzie prowadzę psychoterapię grupową dla osób z rozpoznaniem zaburzeń afektywnych i lękowych (m.in. depresja, choroba afektywna dwubiegunowa). 

Pracowałam w poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży oraz Środowiskowym Domu Samopomocy w Swarzędzu, gdzie udzielałam wsparcia pacjentom chorującym na schizofrenię lub ciężkie postacie zaburzeń osobowości. Doświadczenie zdobywałam również m.in. w Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Jonschera oraz w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. 

Zapraszam do gabinetu osoby dorosłe oraz młodzież od 13. r.ż., które doświadczają trudności w relacjach społecznych czy bliskich związkach, zmagają się z lękiem, obniżonym nastrojem, niskim poczuciem własnej wartości lub znalazły się w sytuacji kryzysu. Proces psychoterapii poprzedza kilka konsultacji, podczas których przeprowadzany jest dokładny wywiad dotyczący powodów zgłoszenia a także ogólnego funkcjonowania i historii życia. Etap konsultacyjny kończy się przedstawieniem diagnozy oraz możliwych form leczenia i wsparcia.

W gabinecie prowadzę psychoterapię psychodynamiczną, w której szczególny nacisk kładzie się na relację terapeutyczną oraz wspólne poszukiwanie i przepracowanie przyczyn występujących trudności. Nadrzędnym celem psychoterapii psychodynamicznej jest osiągniecie przez pacjenta trwałych zmian, co skutkuje nie tylko ustąpieniem objawów, lecz także ogólnym polepszeniem funkcjonowania w różnych sferach życia oraz poprawą i wzbogaceniem relacji z innymi ludźmi. Sesje pacjentów dorosłych odbywają się najcześciej dwa razy w tygodniu, młodzieży – raz w tygodniu.

Paulina Pietrzak
tel. 502 969 594

Jestem psychologiemdyplomowaną psychoterapeutką psychodynamiczną oraz certyfikowaną specjalistką terapii uzależnień. Absolwentka pięcioletnich studiów magisterskich o specjalności klinicznej na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyłam 4-letnie, całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Posiadam certyfikat specjalisty terapii uzależnień (nr 1286). 

Doświadczenie zawodowe nabywam oprócz sektora prywatnego także prowadząc Centrum Psychoterapii na os. Zwycięstwa 108 w Poznaniu, gdzie pracuję jako psycholog i specjalista terapii uzależnień.

Zapraszam osoby dorosłe zmagające się z uzależnieniami behawioralnymi i od substancji psychoaktywnych oraz członków ich rodzin, a także osoby doświadczające kryzysów życiowych, trudności w budowaniu satysfakcjonujących relacji z innymi, doświadczające cierpienia z powodu zaburzeń osobowości, lęku, obniżonego nastroju czy niskiego poczucia własnej wartości.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Natalia Krystochowicz
tel. 577 214 562

Jestem psycholożką w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w zakresie terapii poznawczo – behawioralnej oraz seksuologii klinicznej w Instytucie Poznawczym w Gdańsku.

Ukończyłam psychologię o specjalności klinicznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jestem również absolwentką studiów licencjackich w kierunku edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych na Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. Wciąż poszerzam swoje kompetencje uczestnicząc w szkoleniach dotyczących pomocy psychologicznej i psychoterapii.

Doświadczenie zawodowe zdobywam w Poradni Zdrowia Psychicznego „KATHARSIS” oraz gabinecie prywatnym, pracując z osobami dorosłymi, zarówno indywidualnie jak i grupowo, także jako członkini zespołu pilotażowego programu leczenia traum. Pracowałam również jako psycholog szkolny oraz prowadziłam warsztaty psychoedukacyjne dla młodzieży we współpracy z fundacją AKME.

Swoją pracę opartą o klasyczną terapię poznawczo – behawioralną wzbogacam o techniki zaczerpnięte z terapii schematów, terapii akceptacji i zaangażowania oraz techniki arteterapeutyczne. Celem mojej pracy jest zbudowanie autentycznej relacji, która będzie podstawą do realizowania elastycznego, indywidualnego planu leczenia.

Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, kieruję się Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, a swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

W Pracowni prowadzę psychoterapię indywidualną oraz konsultacje psychologiczne osób dorosłych oraz młodzieży.

PSYCHOLOGOWIE

Mirosława Misik
tel. 787 333 448

Jestem psychologiem, absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu o specjalności psychologia kliniczna. Ukończyłam także podyplomowe studia z  pedagogiki oraz kurs „Gestalt- terapia holistyczna”. 

Z dziećmi i młodzieżą pracuję ponad 20 lat. Zdobyte doświadczenie i stale uzupełnianą na szkoleniach i konferencjach wiedzę wykorzystuję w indywidualnych spotkaniach z młodzieżą i dorosłymi. Obecnie pracuje także w dwóch średnich szkołach w Poznaniu, które umożliwiają mi bezpośredni kontakt z trudnościami z jakimi zmagają się młodzi ludzie. Pomagam, konsultuję i radzę korzystając z wielu nurtów w psychologii.

W Pracowni prowadzę konsultacje indywidualne i poradnictwo z młodzieżą i dorosłymi

Iga Pawełek-Misik
tel. 889 179 890

Jestem psychologiem

Pięcioletnie studia magisterskie na kierunku psychologia ukończyłam na Wydziale Nauk Społecznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, realizując specjalności psychoterapia zaburzeń klinicznych i animacja społeczności lokalnych. Ukończyłam także studia podyplomowe na kierunku przygotowanie pedagogiczne. Swój warsztat pracy stale rozwijam poprzez udział w konferencjach, warsztatach i certyfikowanych szkoleniach, m.in. „TA 101” w poznańskim Centrum Analizy Transakcyjnej. 

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Telefonie Zaufania w Miejskim Centrum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu, oraz jako psycholog szkolny w poznańskiej szkole ponadpodstawowej, które jest moim obecnym miejscem pracy. 

Oferuję szeroko rozumianą pomoc psychologiczną w postaci porad i konsultacji dla młodzieży i osób dorosłych. Podczas spotkań indywidualnych pracuję z osobami doświadczającymi trudności emocjonalnych, społecznych i adaptacyjnych, będącymi w sytuacji kryzysowej, potrzebującymi wsparcia.

Klaudia Żudro
tel. 573 004 661

Jestem psychologiem specjalizującym się w pracy z dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi.

Ukończyłam psychologię na UAM w Poznaniu (specjalność psychologia edukacji i seksuologia kliniczna), Studium psychoterapii dzieci i młodzieży w Instytucie Edukacji i Terapii w Poznaniu, od 2023 roku uczestniczę w szkoleniu psychoterapeutycznym w nurcie systemowym w poznańskim WTTS.

Doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywałam już podczas studiów, dzięki udziałowi w projekcie edukacyjnym AMUL, odbywając staże i praktyki w szkołach podstawowych w Poznaniu, w ośrodku Treningu Uwagi Słuchowej metodą Tomatisa oraz w świetlicy socjoterapeutycznej. Po studiach rozwijałam się w pracy z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną prowadząc terapię zajęciową grupową i indywidualną w Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Iskra. Pracowałam w szkole podstawowej Uni-Terra z dziećmi z szerokim spektrum zaburzeń rozwojowych oraz w normie intelektualnej, prowadząc terapię psychologiczną w grupach i indywidualnie. Prowadzę trening rozwoju osobistego w projektach PTWM i PFRON, wspierając psychologicznie dzieci, młodzież i dorosłych chorych na mukowiscydozę.

W gabinecie służę wsparciem psychologicznym, konsultacjami psychologicznymi, pomocą w diagnozie trudności, z jakimi mierzą się osoby szukające pomocy psychologicznej. Specjalizuję się we wspomaganiu funkcjonowania emocjonalnego i społecznego, wzmacniam zasoby klienta, udzielam pomocy w kryzysie emocjonalnym oraz psychoedukuję. Do pracy z dziećmi zapraszam rodziców, wspomagając cały system. Elastycznie dostosowuję się do potrzeb i możliwości klienta integrując wiedzę z różnych nurtów, między innymi z trzeciej fali terapii poznawczo-behawioralnej (ACT) oraz z myśli systemowej.

Wsparciem psychologicznym obejmuję dzieci od 5. roku życia, młodzież i osoby dorosłe.

Adrianna Mielcarek-Ślugajska
tel. 662 059 035

Jestem psychologiem i pedagogiem (spec. poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna). W trakcie studiów psychologicznych realizowałam ścieżkę kliniczną. Doskonalę swój warsztat pracy biorąc udział w szkoleniach. Ukończyłam I Stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, kurs Racjonalnej Terapii Zachowania oraz Terapii Akceptacji i Zaangażowania.

Bliskie jest mi humanistyczne podejście do człowieka i poszanowanie jego indywidualności. Uważam, że każdy człowiek posiada potencjał i zasoby do tworzenia życia w zgodzie ze sobą i swoimi wartościami. Czasami zostają one zablokowane, co nie oznacza, że ich nie ma. Wspólnym zadaniem jest ich odkrycie w atmosferze otwartości i współpracy. W kontakcie z drugim człowiekiem ważna jest autentyczna relacja oraz indywidualne podejście do każdej osoby, która potrzebuje wsparcia na danym etapie życia. W pracy wykorzystuję elementy arteterapii, treningu uważności, czerpię z dorobku terapii ACT. Poprzez sztukę można wyrazić emocje i potrzeby, które trudno zwerbalizować.

Udzielam wsparcia i pomocy psychologicznej w postaci konsultacji i porad w radzeniu sobie ze stresem, kryzysami życiowymi, brakiem poczucia sensu w życiu, trudnościami w relacjach interpersonalnych. Przyjmuję dzieci od 7 r.ż., młodzież i osoby dorosłe. 

Zuzanna Pawlak
tel. 503 669 016

Jestem psycholożką, psychodietetyczkąw trakcie kształcenia psychoterapeutycznego w Wielkopolskiej Szkole Psychoterapii Gestalt.

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, następnie studia podyplomowe z Psychodietetyki na Uniwersytecie SWPS. W pracy z osobami neuroróżnorodnymi szkolę się w Fundacji Prodeste oraz Fundacji Pandora.

Współpracuję z osobami odczuwającymi trudności w relacji z jedzeniem. Pracujemy nad poczuciem, że to ja decyduję o tym co jem, mam kontrolę nad jedzeniem i jego ilością.  W pracy nad relacją z jedzeniem nie skupiam się na zmianie masy ciała i najczęściej nie jest to główny cel naszej współpracy. Nie rozpisuję też diet – pracuję nad zmianą nawyków żywieniowych.

Współpracuję też z osobami z diagnozą ADHD. Prowadzę diagnostykę oraz wsparcie po/przed diagnozą Pracuję nad zrozumieniem tego jak działa ADHD, ale też jak objawia się u osoby, z którą współpracuję. Wspólnie szukamy tego, co jest największą trudnością, a co największą zaletą, którą niesie ze sobą neuroatypowość.

Pomagam również osobom odczuwającym trudności związane z obniżonym nastrojem, chorującym na depresję lub czującym, że życie wymyka się spod kontroli. Współpracujemy nad zrozumieniem mechanizmów obniżonego nastroju i tego jak można sobie z nimi radzić, jak wrócić do wcześniejszych aktywności. 

Pracuję z młodzieżą (od 12 roku życia) oraz dorosłymi

Swoją pracę poddaję superwizji indywidualnej i grupowej.

KONTAKT

Umawianie wizyt

Prosimy wybrać spośród członków naszego zespołu psychologa lub psychoterapeutę, z którym chcieliby Państwo się spotkać. Następnie w celu umówienia wizyty prosimy o telefoniczne skontaktowanie się z wybranym specjalistą. Kontakt do poszczególnych osób przyjmujących w naszej Pracowni znajdą Państwo w zakładce Zespół

Adres

ul. Nad Wierzbakiem 33/8
60-611 Poznań
(wejście do klatki od podwórka)